Vedtekter

Øvre Nipedalen og Lyngbøkollen velforening

Sist revidert 12. februar 2013


§1. FORMÅL:
A) Forvalte eiendom Gnr. 148, Bnr. 266 i Laksevåg/Bergen på vegne av eierne.
 
B) Arrangere tilstellinger av opplysende eller underholdende art.
 
C) Ivareta beboernes interesser overfor offentlige myndigheter. Samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker som har felles interesse.


§2. MEDLEMSKAP
A) Årsmøte er velforeningens øverste myndighet.

B) Eierne av eiendom Gnr. 148, Bnr. 266 i Laksevåg/Bergen er medlemmer.
Medlemskap gir én stemme på årsmøte.
Ethvert medlem kan la seg representere på årsmøte ved fullmektig i henhold til skriftlig fullmakt.

C) Andre kan bli støttemedlemmer etter godkjenning av styret. Støttemedlemskap gir møterett, men ikke stemmerett på årsmøtet.


§3. KONTINGENT - GODTGJØRELSE
Kontingent:
Årsmøtet fastsetter avgift/kontingent for neste driftsår. Styret skal snarest mulig etter årsmøtet innkreve avgiften/kontingenten.

Utgiftsdekning:
Utgiftsdekning til leder skal være tre ganger årskontingent og til kasserer og sekretær to ganger årskontingent. Øvrige styremedlemmer mottar utgiftsdekning lik årskontingent, dette gjelder også varamedlemmer og kontaktpersoner i den grad de møter til styremøtene.


§4. ÅRSMØTET
Det skal holdes ordinært årsmøte innen utgangen av februar hvert år. Innkallingen skal inneholde styrets årsmelding, revidert regnskap for forutgående år og innkomne forslag som skal behandles på årsmøtet.

Årsmøtet behandler:
A) Dagsorden
B) Årsberetning av revidert regnskap
C) Innkomne forslag
D) Fastsette driftsbudsjett
E) Valg i hht. §5

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremsettes skriftlig til styret innen 15 januar. Dette gjelder også vedtektsendringer.

Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede. Årsmøtets beslutninger protokollføres, og sendes samtlige medlemmer.

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det påkrevet, eller når minst 1/3 av medlemmene kommer med skriftlig krav om det.

Vedtekter kan endres med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmer.


§5. VALG
Årsmøtet skal velge:

A) Styre
B) Revisor
C) Kontaktpersoner

A: Styret
Styret skal bestå av:

1. Leder
2. Medlemmer
3. Varamedlemmer

Leder velges for 1 år om gangen. 
Medlemmene velges for 2 år om gangen, men slik at to henholdsvis tre velges hvert år.
Varamedlemmene velges for 1 år om gangen.

B: Revisor
1 revisor velges for 1 år om gangen.

C: Kontaktpersoner
3 kontaktpersoner skal velges for 1 år om gangen. 
Ved valget skal man tilstrebe god geografisk spredning.


§6. STYRET
Styret konstituerer seg selv på første møte etter årsmøtet, slik at styret, i tillegg til leder og to varamedlemmer, består av:

1 nestleder
1 sekretær
1 kasserer
2 styremedlemmer

Styret er beslutningsdyktig når minst et flertall av styremedlemmene er tilstede.

Styrebeslutning krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme.

Styrets vedtak skal protokolleres.

Styret har disposisjonsrett over foreningens midler. Alle utbetalinger skal være anvist av foreningens leder og kasserer i fellesskap.

Regnskapsåret går fra 01.01 til 31.12.


§7. MEDLEMMENES PLIKTER
Alle medlemmene plikter å bidra forholdsmessig i vedlikehold av fellesarealet.
Medlemmene plikter å betale den av årsmøtet til enhver tid fastsatte avgift/kontingent.

Dugnad
Enhver beboer plikter å delta i dugnadsarbeid såfremt man ikke er funksjonshemmet eller pga. alder ikke klarer å delta. De som ikke går under noen av disse kategoriene kan betale seg ut av dugnadsplikten. Den anslås til 6 timers arbeid pr. år á kr 50,- pr. time.
 §8. OPPLØSNING
Oppløsning av Vellet kan bare skje på ordinært årsmøte, og med et stemmetall som utgjør minst 2/3 av foreningens samlede medlemstall. Hvis forslag om oppløsning får 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer, men ikke av foreningens samlede medlemstall, skal saken forelegges ekstraordinært årsmøte. Det ekstraordinære årsmøtet gjør vedtaket om oppløsning endelig dersom 3/4 av de fremmøtte stemmer for forslaget. Ved oppløsning av Vellet, skal Vellets eiendom og midler tilfalle sameiet.


§9. SAMEIGELOVEN
Forøvrig gjelder lov om sameige av 18. juni 1965, nr. 6.